on-line заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1549608
Посетителей:203193
Сегодня:171

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

Новости
Новости
Новости
На главную \ Новости

Новости компании

12.02.2016
РІШЕННЯ № 3 про Загальні збори «Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

РІШЕННЯ № 3

12 лютого 2016 року

                                                       Україна, м. Київ

 

У відповідності до полежень Статуту «Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС» (надалі – Товариство) приймаю рішення про скликання річних загальних зборів Товариства.

1. Призначити річні загальні збори на 31 березня 2016 р. Місце їх проведення визначити: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 21 березня 2016 року.

 До порядку денного включити наступні питання:

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.

3. Розгляд звіту директора про діяльність товариства у 2015 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за результатами діяльності у 2015 році.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники господарсько-фінансової діяльності у 2014-2015 роках, тис.грн.:

Найменування показника

Період

2015 р.

2014 р.

Усього активів

12140

12149

Грошові кошти та їх еквіваленти

12

13

Нерозподілений прибуток (збиток)

(252)

(203)

Власний капітал

9753

9801

Статутний капітал

10000

10000

Чистий прибуток (збиток)

(49)

(54)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 000

100 000

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходження Товариства у приміщенні приймальні директора Товариства за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного річних загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства відбуватиметься 31 березня 2016 року з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення річних загальних зборів. Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: (044) 2201280.

2. Призначити Реєстраційну комісію на річні загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються на 10 квітня 2015 р., у складі: Бербер Алла Семенівна – Голова реєстраційної комісії, Ройко Ігор Михайлович – секретар реєстраційної комісії.

 

 

Директор

ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                                                                Роговець І.В.

03.02.2016
ПРОТОКОЛ №39 Засідання Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

ПРОТОКОЛ №39

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

03 лютого 2016 року

м. Київ

 

Дата проведення засідання Наглядової ради – 03 лютого 2016 року.

Час та місце проведення засідання Наглядової ради – 01001, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

Проведення засідання Наглядової ради розпочато об 11год.00хв.

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Ройко Ігор Михайлович

Драганова Ірина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 3 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі –Фонд), що складає 100%від загальної кількості членів наглядової ради.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний).

1. Про скликання чергових загальних зборів учасників ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2», в тому числі порядку денного та тексту інформаційного повідомлення.

 

Питання 1. Про скликання чергових загальних зборів учасників ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2», в тому числі порядку денного та тексту інформаційного повідомлення.

 

Слухали: Голову наглядової ради Ройка І.М., який запропонував у звязку з необхідністтю проведення загальних зборів учасників, в тому числі порядку денного та тексту інформаційного повідомлення учасників та призначити загальні збори на 25 березня 2016 року.. Місце їх проведення визначити: 01001, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

До порядку денного включити наступні питання:

 1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.
 2. Затвердження звіту компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2015 році та прийняття рішеня за результатами його розгляду.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради Фонду про діяльність Фонду у 2015 році та прийняття рішень за результатами його розгляду.
 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Фонду за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 годину 21 березня 2016 року.

Учасники ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» можуть ознайомитись з документами, необіхдними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за адресою: 01001, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 16, 5 поверх у робочі дні з 11-00 до 13-00, а також у день проведення загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного загальних зборів – Ройко Ігор Михайлович. Телефон для довідок: 044-220-12-80.

Реєстрація учасників ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» та їх представників для участі у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» відбуватиметься 25 березня 2016 року з 10-30 до 11-00 годин за місцем проведення зборів. Для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представник учасників – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: 044-220-12-80.

 

Голосували: 3 члени Наглядової ради, що складає 100% голосів.

Прийняте рішення: Прийняти рішення Наглядової ради ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» про скликання чергових зборів учасників ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2», в тому числі порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів.

 До порядку денного включити наступні питання:

 1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.
 2. Затвердження звіту компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2015 році та прийняття рішеня за результатами його розгляду.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради Фонду про діяльність Фонду у 2015 році та прийняття рішень за результатами його розгляду.
 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Фонду за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Дата складання переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 годину 21 березня 2016 року.

Учасники ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» можуть ознайомитись з документами, необіхдними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» за адресою: 01001, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 16, 5 поверх у робочі дні з 11-00 до 13-00, а також у день проведення загальних зборів. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного загальних зборів – Ройко Ігор Михайлович. Телефон для довідок: 044-220-12-80.

Реєстрація учасників ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» та їх представників для участі у загальних зборах ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2» відбуватиметься 25 березня 2016 року з 10-30 до 11-00 годин за місцем проведення зборів. Для участі у загальних зборах учасників необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представник учасників – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: 044-220-12-80.

 

 

 

Підписи голови та членів Наглядової ради:

 

Ройко Ігор Михайлович

 

Драганова Ірина Сергіївна

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

 

03.02.2016
Повідомлення про Загальні збори Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “СИМФОНІЯ №2”,

Повідомлення про Загальні збори
Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “СИМФОНІЯ №2”, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що загальні збори учасників відбудуться 25 березня 2016 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

 

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться 25 березня 2016 року з 10:30 до 11:00 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників необіхдно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня  21 березня 2016 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Порядок денний:

 1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.
 2. Затвердження звіту компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2015 році та прийняття рішеня за результатами його розгляду.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради Фонду про діяльність Фонду у 2015 році та прийняття рішень за результатами його розгляду.
 4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Фонду за 2015 рік.
 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) у 2014-2015 роках.

Найменування показника

Звітний (2015 р.)

Попередній (2014 р.)

Усього активів

1200

1537

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

26

Нерозподілений прибуток (збиток)

(3324)

(2982)

Власний капітал

1195

1537

Статутний капітал

21000

21000

Чистий прибуток (збиток)

(342)

323

Середньрічна кількість акцій (шт.)

776

776

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення, учасники можуть ознайомитись з документами з питань порядку денного, у робочі дні з 11-00 до 13-00 за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами, є Голова Наглядової ради - Ройко Ігор Михайлович. Телефон для довідок: (044) 220 12 80.

З повагою Наглядова Рада ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2».

 

 

03.07.2015
ПРОТОКОЛ №38 Засідання Наглядової ради

ПРОТОКОЛ №38

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

03 липня 2015 року

м. Київ

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Ройко Ігор Михайлович

Драганова Ірина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 3 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі – Корпоративний фонд), що складає 100%від загальної кількості членів наглядової ради.

Запрошений:  Роговець Ігор Вікторович, директор ПрАТ КУА «Амадеус».

 

Порядок денний.

1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

 

Питання 1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

Слухали Голову наглядової ради Ройка І.М., який проінформував, що Наглядовій раді необхідно прийняти рішення щодо внесення змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду. Причинами внесення змін Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду є:

 

1.                   Зміна відомостей про компанію з управління активами у зв’язку з отриманням ПрАТ КУА «Амадеус» Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

 

Голосували: «За» - 3 члена Наглядової ради, що складає 100 відсотків голосів.

 

Вирішили: Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду шляхом викладення пунктів «1.5» в новій редакції.

 

Доручили Директору КУА «Амадеус» Роговцю І.В. спільно з Головою наглядової ради зареєструвати відповідні зміни в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

 

Підписи голови та членів Наглядової ради:

 

Ройко Ігор Михайлович

 

Драганова Ірина Сергіївна

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

 

12.06.2015
День работника фондового рынка

Коллектив ПрАТ «КУА «Амадеус» поздравляет коллег и клиентов с праздником «День работника фондового рынка» и желает всем здоровья, семейного благополучия, оптимизма и веры в хорошее будущее фондового рынка Украины!

15.05.2015
ПРОТОКОЛ №37 Засідання Наглядової ради

ПРОТОКОЛ №37

Засідання Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМФОНІЯ№2»

(ідентифікаційний код 35480511)

15 травня 2015 року

м. Київ

 

Присутні голова та члени Наглядової ради:

Ройко Ігор Михайлович

Драганова Ірина Сергіївна

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича

 

Таким чином присутні 3 (три) члени Наглядової ради ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» (надалі – Корпоративний фонд), що складає 100%від загальної кількості членів наглядової ради.

Запрошений:  Роговець Ігор Вікторович, директор ПрАТ КУА «Амадеус».

 

Порядок денний.

1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

 

Питання 1. Затвердження змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду.

Слухали Голову наглядової ради Ройка І.М., який проінформував, що Наглядовій раді необхідно прийняти рішення щодо внесення змін до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду. Причинами внесення змін Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду є:

 

1.                   Зміна відомостей про компанію з управління активами у зв’язку з отриманням ПрАТ КУА «Амадеус» Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

 

Голосували: «За» - 3 члена Наглядової ради, що складає 100 відсотків голосів.

 

Вирішили: Затвердити Зміни до Проспекту емісії акцій Корпоративного фонду шляхом викладення пунктів «1.5» в новій редакції.

 

Доручили Директору КУА «Амадеус» Роговцю І.В. спільно з Головою наглядової ради зареєструвати відповідні зміни в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підписи голови та членів Наглядової ради:

 

Ройко Ігор Михайлович

 

Драганова Ірина Сергіївна

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн Капітал»,

в особі Генерального директора Почапського Миколи Олександровича