on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1546560
Посетителей:203087
Сегодня:64

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

Новости
Новости
Новости
На главную \ Новости

Новости компании

11.03.2015
Протокол №10 загальних зборів учасників ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2" за 2014 рік.

9 березня 2015 року відбулись загальні збори учасників ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2" за 2014 рік. Протокол №10 загальних зборів учасників ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2" можна завантажити за посиланням:

http://www.amadeusua.com/Downloads/protokol_10.pdf
09.03.2015
9 березня 2015 року відбулись загальні збори учасників

9 березня 2015 року відбулись загальні збори учасників

ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2"

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів: 238 голосів, що становить 61,81 % від загальної кількості голосуючих акцій.

За всіма питаннями порядку денного прийняті рішення (За – проголосували 238 голосів, що складає 100% присутніх голосів на зборах), проекти яких, затверджені Наглядовою Радою фонду, а саме:

1.         По порядку денному №1: прийняли рішення про обрання голови загальних зборів – Ройка І.М., голови реєстраційної комісії – Бербер А.С., секретаря реєстраційної комісії – Роговця І.В.

2.         По порядку денному №2: затвердили звіт компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2014 році.

3.        По порядку денному №3: затвердили звіт Наглядової ради про результати діяльності Фонду за 2014 рік.

4.        По порядку денному №4: затвердили річний звіт (річну фінансову звітністьФонду за 2014 рік.

5.        По порядку денному №5: затвердили рішення про розірвання договору зі зберігачем Фонду (Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний Банк, ЄДРПОУ 19017842 – депозитарна установа, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ№263284, виданої НКЦПФР 10.09.2013) про обслуговування рахунку в цінних паперах та договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду.

 

6.        По порядку денному №6: затвердили рішення про затвердження умов та підписання договору про обслуговування зберігачем активів Фонду та договору про обслуговування рахунку в цінних папера (Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ЄДРПОУ 21665382, що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи та діяльність щодо зберігання активів інститутів спільного інвестування на підставі ліцензії, серії АЕ№263457 від 01.10.2013 та АЕ№263458 від 01.10.2013).


 

Президент ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2»                                                        Ройко І.М.

02.03.2015
Повідомлення про проведення річних загальних зборів КУА Амадеус

РІШЕННЯ № 2

27 лютого 2015 року

Україна, м. Київ

 

У відповідності до полежень Статуту Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «АМАДЕУС" (надалі – Товариство) приймаю рішення про скликання річних загальних зборів Товариства.

1. Призначити річні загальні збори на 10 квітня 2015 р. Місце їх проведення визначити: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16.

 До порядку денного включити наступні питання

1. Обраннячленівлічильноїкомісії.Прийняттярішень з питань порядку проведеннязагальнихзборів, обранняголови та секретаря загальнихзборів.

2. Затвердженнярічногозвітутовариства за 2014 рік.

3. Розглядзвіту директора про діяльністьтовариства у 2014 році та прийняттярішення за результатами йогорозгляду.

4. Затвердження порядку розподілуприбуткутовариства за результатами діяльності у 2014 році.

5. Прийняттярішення про припиненняповноваженьчленівлічильноїкомісії.

 

Основні показники господарсько-фінансової діяльності:

Найменування показника

Період

Звітний

2014 р.

Попередній

2013 р.

Усього активів

12149

12187

Основні засоби

12

31

Поточні фінансові інвестиції

9757

9757

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

2384

2416

Грошові кошти та їх еквіваленти

13

1

Нерозподілений прибуток

47

51

Власний капітал

9801

9855

Статутний капітал

10000

10000

Довгострокові зобов’язання та забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання

2347

2326

Чистий прибуток (збиток)

(54)

198

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 000

100 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----------

-----------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акційпротягом періоду

-----------

-----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

4

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, станом на 06 квітня 2015 року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходження Товариства у приміщенні приймальні директора Товариства за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного річних загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у річних загальних зборах Товариства відбуватиметься10 квітня 2015 року з 10:20 до 10:55 години за місцем проведення річних загальних зборів. Для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: (044) 2201280.

2. Призначити Реєстраційну комісію на річні загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються на 10 квітня 2015 р., у складі: Бербер Алла Семенівна – Голова реєстраційної комісії, Ройко Ігор Михайлович – секретар реєстраційної комісії.

 

 

Директор

ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                                                                               Роговець І.В.

24.02.2015
ПРОТОКОЛ № 15 позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «АМАДЕУС"

ПРОТОКОЛ № 15

позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори)

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «АМАДЕУС"

(ідентифікаційний код 33402159)

 

23 лютого 2015 року

Україна, м. Київ

 

 

Дата проведення загальних зборів – 23 лютого 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх

Проведення зборів розпочато об 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 17 лютого 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих  акцій  товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось 2 (дві) особи з загальною кількістю голосів 75 000 що складає 75 % статутного капіталу Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – наявний.

Під час обрання Ревізора проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (порядок денний зборів):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регламенту загальних зборів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

3. Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Відкрив збори директор Роговець І.В., який доповів, що першим питанням порядку денного зборів є: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати лічильну комісію – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах, а також головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Із залу надійшла пропозиція обрати лічильну комісію - голову лічильної комісії Бербер Аллу Семенівну та члена комісії – Ройка Ігоря Михайловича

 

Від акціонерів надійшла пропозиція головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича, секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича.

Від учасників зборів надійшла пропозиція затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

 

Результати голосування по наданій пропозиції

Голосування проводиться з використанням реєстраційних карток

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

 

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі голови комісії Бербер Аллу Семенівну та члена комісії – Ройка Ігоря Михайловича.

Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Ткаченка Юрія Юрійовича секретарем загальних зборів обрати Роговця Ігоря Вікторовича,. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статут Товариства відповідно до норм чинного законодавства України

Для виступу слово надається директору ПрАТ «КУА «Амадеус» Роговцю І.В., який повідомив про необхідність затвердити нову редакцію Статуту у зв’язку з внесенням змін, які стосуються порядку розподілення функцій наглядової ради Товариства у разі її необрання та внесення інших відповідних змін.

Головуючий зборами: Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає. Надійшла пропозиція внести зміни в Статут Товариства відповідно норм чинного законодавства України та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 1

 

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100%  від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

 

Ухвалили: затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається до цього Протоколу).

 

Головуючий: Переходимо до розгляду третього питання порядку денного: Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

Запропоновано в зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

Результати голосування по наданій пропозиції:

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 2

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

2 голоси, що складає 100%  від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

 

 Ухвалили: Уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

 

Головуючий: Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Запропоновано в зв’язку з закриттям загальних зборів Товариства, припинити повноваження членів лічильної комісії .

Інших пропозицій не надходило.

Результати голосування по наданій пропозиції:

Голосування проводиться з використанням реєстраційних карток

«ЗА»

«ПРОТИ»

«Утрималось»

75 000  голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

 

Рішення прийнято

Ухвалили: Припинити повноваження членів лічильної комісії.

 

Голова Загальних зборів (головуючий)      __________________ Ю.Ю. Ткаченко

 

 

Секретар Загальних зборів                                             __________________  І.В. Роговець

 

 

Директор

Приватного акціонерного товариства

«Компанія з управління активами «Амадеус»         __________________ І.В. Роговець

                              м.п.

13.02.2015
Шановні акціонери!

Шановні акціонери ПАТ ЗНКІФ "Симфонія №2"!

У зв'язку з оновленням та модернізацією програмного забепечення деякий час не буде оновлюватись вартість чистих активів, та вартість чистих активів на 1 акцію фонду.

Просимо вибачення за незручності.

З повагою,

Голова наглядової ради

Ройко Ігор Михайлович

02.02.2015
Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ КУА "Амадеус"

РІШЕННЯ № 1

02лютого 2015 року

Україна, м. Київ

З метою захисту інтересів акціонерів та у зв’язку з необхідністю затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «АМАДЕУС" (надалі – Товариство) приймаю рішення щодо наступних питань.

1. У зв’язку з необхідність проведенняв інтересах акціонерів позачергових загальних зборів Товариства та затвердження порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів – призначити позачергові загальні збори на 23 лютого 2015 р. Місце  їх проведення визначити: 01001, м.Київ, вул. Шота Руставелі, 16.

 До порядку денного включити наступні питання

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регламенту загальних зборів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2.   Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

3. Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

4.   Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.27 Статуту ПрАТ «КУА «Амадеус» та у зв’язку з проведенням позачергових загальних зборів в інтересах акціонерів Товариства – акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, станом на 17 лютого 2015 року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, за місцезнаходження Товариства у приміщенні приймальні директора Товариства за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення позачергових загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного позачергових загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбуватиметься 23лютого 2015 року з 10:20 до 10:55 години за місцем проведення позачергових загальних зборів. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: (044) 2201280.

2. Призначити Реєстраційну комісію на позачергових загальних зборах акціонерів Товарисвта, які скликаються на 23 лютого 2015 р., у складі: Бербер Алла Семенівна – Голова реєстраційної комісії, Ройко Ігор Михайлович – секретар реєстраційної комісії.

 

 

Директор

ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                                                   Роговець І.В.