on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1574075
Посетителей:204170
Сегодня:955

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16, 5 эт.
Тел: 8 (044) 220-12-80,81,84
Факс: 8 (044) 220-12-85
amadeusua@amadeusua.com

Новости компании
Новости компании
Новости компании

Новости компании

27.01.2015
Протокол № 35 засідання Наглядової Ради про скликання Загальних зборів

Протокол № 35 засідання Наглядової Ради про скликання Загальних зборів

До вашого відома представлений протокол № 35 засідання Наглядової Ради публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  «СИМФОНІЯ 2»   від 27-го січня 2015 року.
Завантажити файл протоколу ви можете за посиланням

http:\\www.amadeusua.com/Downloads/protokol_35.pdf
27.01.2015
Повідомлення про Загальні збори

Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд “СИМФОНІЯ №2”, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що загальні збори учасників відбудуться 9 березня 2015 року об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться з 10:30 до 11:00 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах учасників при собі мати документ, що посвідчує особу, а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складений станом на кінець операційного дня  4 березня 2015 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

2. Затвердження звіту компанії з управління активами Фонду про результати фінансово-господарської діяльності Фонду у 2014 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2014 рік.

5. Затвердження рішення про розірвання договору зі зберігачем Фонду.

6. Затвердження рішення про підписання договору про обслуговування зберігачем активів Фонду та договору про обсуговування рахунку в цінних паперах.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2014 р.)

Попередній (2013 р.)

Усього активів

1537

1346

Грошові кошти та їх еквіваленти

26

57

Нерозподілений прибуток

(2982)

(3305)

Власний капітал

1346

1346

Статутний капітал

21000

21000

Чистий прибуток (збиток)

323

48

Середньрічна кількість акцій (шт.)

776

856

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення, можуть знайомитись з документами з питань порядку денного, у робочі дні з 10.30 до 13.00 за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх; офіс №1, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення учасників з документами, є Голова Наглядової ради Ройко Ігор Михайлович. Телефон для довідок: (044) 220 12 80.

З повагою Наглядова Рада ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2».

31.12.2014
З Новим Роком!!!

Шановні акціонери

інвестиційних фондів КУА "Амадеус"!

 

Вітаємо Вас з Новим 2015 роком. Прийміть наші найтепліші побажання у новорічні свята!

18.12.2014
Підсумки голосувань на позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ КУА "Амадеус"

Протокол

про підсумки голосувань на позачергових загальних зборів акціонерів

(надалі – загальні збори)

Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами «АМАДЕУС"

(ідентифікаційний код 33402159)

м. Київ                                                                                                                     18 грудня 2014 р.

 

Дата проведення річних загальних зборів учасників Фонду: 18 грудня 2014 р.

Перелік питань, рішення з яких прийняті річними загальними зборами учасників Фонду:

 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регламенту загальних зборів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення про внесення змін в Статут Товариства відповідно до норм чинного законодавства України.

3. Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

4. Прийняття рішення про припинення повноваження Наглядової ради

5. Прийняття рішення про обрання Ревізора.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

 

По питанню № 1: головою загальних зборів (головуючим) обрати Роговця Ігоря Вікторовича, секретарем загальних зборів обрати Ткаченка Юрія Юрійовича.

Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування.

 

Вирішили: обрати лічильну комісію в складі голови комісії Бербер Аллу Семенівну та члена комісії – Ройка Ігоря Михайловича. Обрати Головою загальних зборів (головуючим) обрати Роговця Ігоря Вікторовича, секретарем загальних зборів обрати Ткаченка Юрія Юрійовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування:

По питанню № 2: про необхідність внесення змін в Статут Товариства відповідно до норм чинного законодавства України.

Вирішили: внести зміни до Статуту Товариства відповідно до норм чинного законодавства України та затвердити його (Статут Товариства) в новій редакції

По питанню № 3: в зв’язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно чинного Законодавства України.

Вирішили: уповноважити директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно чинного Законодавства України.

По питанню № 4: припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Товариства з обмеженою відповідальністю «Он-лайн капітал» в особі генерального директора Почапського Миколи Олександровича, Болотіної Світлани Володимирівни, Задорожнього Валерія Івановича та покладання функцій Наглядової ради Товариства на Загальні збори учасників Товариства.

Вирішили: припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Товариства з обмеженою відповідальністю «Он-лайн капітал» в особі генерального директора Почапського Миколи Олександровича, Болотіної Світлани Володимирівни, Задорожнього Валерія Івановича та покладання функцій Наглядової ради Товариства на Загальні збори учасників Товариства.

По питанню № 5: обрати Ревізором Товариства Даценка Максима Миколайовича (16 листопада 1974 року народження, ідентифікаційний номер 2734808898, паспорт серія ВМ № 415659, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 19.11.1997 року, зареєстроване місце проживання: м. Київ, бульвар Лихачова, буд. 8А, кв. 36).

Вирішили: обрати Ревізором Товариства Даценка Максима Миколайовича (16 листопада 1974 року народження, ідентифікаційний номер 2734808898, паспорт серія ВМ № 415659, виданий Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області 19.11.1997 року, зареєстроване місце проживання: м. Київ, бульвар Лихачова, буд. 8А, кв. 36).

 

 

 

По питанню № 6:  в зв’язку з закриттям загальних зборів Товариства, припинити повноваження голови лічильної комісії (одноособово)

Вирішили: Припинити повноваження членів лічильної комісії.

03.12.2014
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АМАДЕУС»

Повідомлення

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АМАДЕУС»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33402159;

місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 16)

 

Наглядова рада ПрАТ « КУА «АМАДЕУС» (далі – Товариства) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 грудня 2014 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 16, (конференц-зал).

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів: затвердження регламенту загальних зборів, обрання лічильної комісії та затвердження її складу; обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення про внесення змін в Статут Товариства відповідно до норм чинного законодавства України.

3. Прийняття рішення про уповноваження директора Товариства на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно з чинним Законодавством України.

4. Прийняття рішення про припинення повноваження Наглядової ради/

5. Прийняття рішення про обрання Ревізора.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.

 

Відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.27 Статуту ПрАТ «КУА «Амадеус» та у зв’язку з проведенням позачергових загальних зборів в інтересах акціонерів Товариства – акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – станом на 12 грудня 2014 року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, за місцезнаходження Товариства у приміщенні приймальні директора Товариства за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 16, у робочі дні з 10:00 до 12:00, а також у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 2201280.

 

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбуватиметься 18 грудня 2014 року з 10:20 до 10:55 години за місцем проведення зборів. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі у зборах посвідчене згідно діючого законодавства України. Телефон для довідок: (044) 2201280.

27.11.2014
Шановні учасники ПАТ ЗНКІФ «Симфонії№2»

Шановні учасники ПАТ ЗНКІФ «Симфонії№2»

 26 листопада 2014 року відбулись позачергові збори учасників корпоративного фонду ПАТ ЗНКІФ «Симфонії№2»

На позачергових зборах учасників були прийняті наступні рішення:

По питанню № 2 порядку денного: Обрання Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2»

Вирішили: Припинити, з підстав смерті, повноваження Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» Ройка Михайла Миколайовича та обрати Головою наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «Симфонія №2» Ройка Ігора Михайловича.

 

По питанню № 3 порядку денного: Прийняття рішення про внесення змін в Статут ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2»

Вирішили: Внести зміни до Статуту  ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» у зв’язку з обранням нового Голову наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» Ройка Ігора Михайловича.

 

По питанню № 4 порядку денного: Прийняття рішення про уповноваження Голови наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно чинного Законодавства України.

Вирішили: Уповноважити Голову наглядової ради (Президента) ПАТ ЗНКІФ «СИМФОНІЯ №2» Ройка Ігора Михайловича на підписання нової редакції Статуту та проведення установчих змін у відповідних органах державної влади згідно чинного Законодавства України.

 

По питанню № 5 порядку денного: Прийняття рішення про переобрання членів Наглядової ради.

Вирішили: Включити до членів Наглядової ради Ройка Ігора Михайловича Головою наглядової ради (президентом), припинити повноваження члена Наглядової ради Передньої Тетяни Юріївни, обрати членом Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «Он-лайн капітал»(ідентифікаційний код 30469671).

Ознайомитись з протоколом позачергових зборів ви можете за посиланням:

http:\\www.amadeusua.com/Downloads/protokol_9.pdf

З повагою Наглядова рада.