on-line  заявкакалькулятор доходностиполучить консультацию
Просмотров:1706451
Посетителей:216229
Сегодня:903

Контакты

г. Киев, ул. Шота Руставели 16
Тел: 8 (044) 545-73-11
Факс: 8 (044) 545-73-11
ohrimenko@amadeusua.com

О компании
О компании
О компании

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

19.03.2018
« назад

Повідомлення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «АМАДЕУС»

(01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, пов.5, ЄДРПОУ:33402159)

20.03.2018

Дата та час проведення Зборів: 23 квітня 2018 року об11-00

Місце проведення зборів: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16

Час початку реєстрації зборів: 23 квітня 2018 року  з 10:30

Час закінчення реєстрації зборів: 23 квітня 2018 року  з 10:55

Дата та час відкриття зборів: 23 квітня 2018 року  з 11:00

Місце реєстрації учасників зборів: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, пов.5

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 17 квітня, 2018 року.

Проект порядку денного:

Питання порядку денного 1: Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів – Роговця І.В., головою лічильної комісії Бруслиновську Ніну Василівну, секретарем загальних зборів Кулінича Олександра Володимировича

Питання порядку денного 2: Розгляд звіту директора про діяльність Товариства у 2017 р. 

Проект рішення: Затвердити звіт директора про діяльність Товариства у 2017 р.

Питання порядку денного 3:. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльність Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльність Товариства у 2017 році.

Питання порядку денного 4:. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання порядку денного 5:. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за результатами діяльностіь у 2017 році.

Проект рішення: Затвердити збиток Товариства за результатами діяльності у 2017 році.

Основні показники господарсько-фінансової діяльності у 2016-2017 роках, тис.грн.:

Найменування показника

Період

2016 р.

2017 р.

Усього активів

9841

9841

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

-

Нерозподілений прибуток (збиток)

(507)

(720)

Власний капітал

9498

9497

Статутний капітал

10000

10000

Чистий прибуток (збиток)

(255)

(213)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100 000

100 000

Для участі у зборах учасників необіхдно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Учасники можуть ознайомитись з документами з питань порядку денного, у робочі дні з 10:00 до 12:00 за місцезнаходженням: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами порядку денного річних загальних зборів – Роговець Ігор Вікторович. Телефон для довідок: (044) 4677970. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.amadeusua.com

Директор

ПрАТ «КУА «Амадеус»                                                                                                                                             Роговець І.В.